روزگار غریبی ست نازنین...

» ۱۳٩٤/۱/٢٦ :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» ۱۳٩۳/٩/٧ :: ۱۳٩۳/٩/٧
» ببخش خودت را... :: ۱۳٩۳/۸/٢
» ما را بس... :: ۱۳٩۳/٧/٩
» ... :: ۱۳٩۳/٢/۱
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» بی حساب... :: ۱۳٩٢/۳/٥
» برای خوشبختی ات دعا خواهم کرد... :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» و دیگر جوان نمی شوم... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بی عنوان ! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قصه ی من... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» یلدا... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» یلدا مبارک... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» ... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» کیمیا... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» راستی گمشده ات کیست؟ کجاست؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» چقدر دلم نوشتن می خواهد :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» ... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» خداحافظ ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» مشهد - 21 اسفند (حوت) 1390 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» به دوست خوبم « ع .ی » :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» ... :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» سه نقطه... :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» تو را دوست می دارم... :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» سه نقطه.... :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» بخند :: ۱۳٩٠/٦/۳
» سکوت سرشار از نا گفته هاست. :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» شب... :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» بهار.... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» نان را از من بگیر... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» من مرگ خویشتن را... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت... :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» عبور :: ۱۳۸۸/٤/٧
» نوروز :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» مرگ دیگر :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» انگار ظلم به علی پايان ندارد.... :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» خدایم.. :: ۱۳۸٦/۳/٦
» نوروز باستانی مبارک :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۲۹ بهمن.. :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» تولد :: ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
» دوباره :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» زندگی :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
» ۱۳۸٤/٢/۱٢ :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» تنهايي... :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
» مهبد و محراب و مناره دلم... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» ۱۳۸۳/۱٢/۳ :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» ولنتاين همه مبارک... :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
» ..... :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
» ۱۳۸۳/٩/٢٠ :: ۱۳۸۳/٩/٢٠
» مادر.. :: ۱۳۸۳/٩/٢
» ياري... :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/٢٥ :: ۱۳۸۳/۸/٢٥
» ... :: ۱۳۸۳/٥/۱۳
» ۱۳۸۳/٥/٤ :: ۱۳۸۳/٥/٤
» ۱۳۸۳/٤/۳٠ :: ۱۳۸۳/٤/۳٠
» ۱۳۸۳/٤/۱٦ :: ۱۳۸۳/٤/۱٦
» ۱۳۸۳/٤/۱٢ :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
» ۱۳۸۳/٤/۸ :: ۱۳۸۳/٤/۸
» تک درخت... :: ۱۳۸۳/٤/٧
» ۱۳۸۳/٤/۳ :: ۱۳۸۳/٤/۳
» .... :: ۱۳۸۳/۳/۳٠
» ۱۳۸۳/٢/۱٤ :: ۱۳۸۳/٢/۱٤
» عشق :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: ۱۳۸۳/٢/٥
» ۱۳۸۳/۱/۱٦ :: ۱۳۸۳/۱/۱٦
» .... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
» .... :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» ... :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٤
» .... :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۳
» دختر و بهار :: ۱۳۸٢/٩/۳٠
» طلوع سپیده :: ۱۳۸٢/٩/٢٩
» ۱۳۸٢/٩/٢٢ :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
» یک تمنای بلند :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
» سلام :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
» ۱۳۸٢/۸/٢٦ :: ۱۳۸٢/۸/٢٦
» سلام :: ۱۳۸٢/۸/٢٦
» تصوير :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» نجات... :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» ۱۳۸٢/۸/۱٦ :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» فقر :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» ۱۳۸٢/۸/۱٥ :: ۱۳۸٢/۸/۱٥
» ۱۳۸٢/۸/۱٢ :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» ۱۳۸٢/۸/۱٢ :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» ............... :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» اوست که در من به بیرون تریوش می کند: :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
» شعری برای تو :: ۱۳۸٢/۸/٦
» ۱۳۸٢/۸/٦ :: ۱۳۸٢/۸/٦
» اندوه پرست :: ۱۳۸٢/۸/۳
» ۱۳۸٢/۸/۳ :: ۱۳۸٢/۸/۳

Design By : Night Melody