...

خودخواه جاودانه این اختیار با تو،

آغاز بوسه با من پایان کار با تو،

استاده روبرویت با التهاب دیگر

صد شعر تازه با من، بوی بهار با تو

باز آمدم دوباره این بار رام رامم،

دستان باز با من شوق کنار با تو،

میل شراب دارم ، جام شراب داری

رنج خمار با من چشم شکار با تو،

/ 3 نظر / 9 بازدید
دورترین

به به.

نام شاعر ؟؟